Am Sams­tag den 6. Novem­ber 2010 prä­sen­tiert das Frem­den­ver­kehrs­bü­ro Mau­ri­ti­us zusam­men mit Air Mau­ri­ti­us, Naia­de Resorts und FTI Tou­ris­tik das gro­ße Mau­ri­ti­us Fest mit­ten in München!